ค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา
 
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 

กศน.จังหวัด หรือ กศน.อำเภอ ที่ผ่านการอบรมฯ จากทีมงานแล้ว จะมีห้องเรียนสำหรับทำแบบทดสอบเป็นของสถานศึกษาจังหวัด หรือ อำเภอนั้นๆ