ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น


ตอนที่ 01 : จำนวนเต็มบวก
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 02 : การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 03 : การบวกลบคูณหาร จำนวนเต็ม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 04 : สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 05 : เศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 06 : การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 07 : การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 08 : การบวกเศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 09 : การลบเศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 10 : การคูณเศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 11 : การหารเศษส่วนและทศนิยม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 12 : ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 13 : การคูณเลขยกกำลัง
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 14 : การหารเลขยกกำลัง
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 15 : การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 16 : อัตราส่วน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 17 : สัดส่วน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 18 : ร้อยละ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 19 : การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 20 : การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่ การวัด
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 21 : การการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 22 : การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
ครูผู้สอน : รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 23 : การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 24 : การคาดคะเนระยะทาง เวลา ขนาด น้ำหนัก
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 25 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวปริซึม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 26 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทรงกระบอก
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 27 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวพีระมิด กรวย ทรงกลม
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 28 : การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 29 : การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและพื้นที่ผิว
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 30 : การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 31 : คู่อันดับ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 32 : กราฟของคู่อันดับ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 33 : การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 34 : ภาพรูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ครูผู้สอน : รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 35 : ภาพสองมิติจากการมองด้านของภาพสามมิติ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 36 : การราบรวมข้อมูล
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 37 : การหาค่ากลางของข้อมูล
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 38 : การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 39 : การใช้สถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 40 : การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 41 : ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 42 : การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไปใช้
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 44 : การนำความรู้ทางคณิตไปเชื่อมโยงอาชีพ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ตอนที่ 43 : ลักษณะ ประเภทงานอาชีพที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : คลิปการสอนออนไลน์ คณิต ม.ต้น หมวดย่อย : ม.ต้น