ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช


วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ร่างกายของเรา พว02023
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา จิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนาตนเองและชุมชน สค03078
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ภาษาไทย พท31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
สังคมศึกษา พท31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ประถม
 
สภาวะโลกร้อน พว 02018
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น
 
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 2204-2101
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ปวช1
 
วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น
 
เศรษฐกิจพอเพียงทช 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองนครศรธรรมราช หมวดย่อย : ม.ต้น