ข้อความค้นหา : ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง Isbn No.

ระบบได้ทำการบันทึกหนังสือเล่มนี้ในระบบหนังสือที่คุณอ่านบ่อยแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ

รายการหนังสือที่คุณได้อ่านบ่อย (ถูกบันทึกไว้)
ตอนที่ 14 : การหารเลขยกกำลัง [10/03/2561 13:30:45]
ตอนที่ 15 : การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ [10/03/2561 13:31:46]
ตอนที่ 16 : อัตราส่วน [10/03/2561 13:37:02]
ตอนที่ 17 : สัดส่วน [10/03/2561 13:38:03]
ตอนที่ 18 : ร้อยละ [10/03/2561 13:39:04]
ตอนที่ 19 : การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ [10/03/2561 13:40:06]
ตอนที่ 20 : การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่ การวัด [10/03/2561 13:41:07]
ตอนที่ 22 : การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต [10/03/2561 13:42:08]
ตอนที่ 23 : การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ [10/03/2561 13:43:09]
ตอนที่ 24 : การคาดคะเนระยะทาง เวลา ขนาด น้ำหนัก [10/03/2561 13:44:11]
ตอนที่ 25 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวปริซึม [10/03/2561 13:45:46]
ตอนที่ 26 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทรงกระบอก [10/03/2561 13:48:12]
ตอนที่ 27 : การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวพีระมิด กรวย ทรงกลม [10/03/2561 13:48:19]
ตอนที่ 28 : การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร [10/03/2561 13:49:20]
ตอนที่ 29 : การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและพื้นที่ผิว [10/03/2561 13:50:22]
ตอนที่ 30 : การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว [10/03/2561 13:51:23]
ตอนที่ 31 : คู่อันดับ [10/03/2561 13:52:24]
ตอนที่ 32 : กราฟของคู่อันดับ [10/03/2561 13:53:25]
ตอนที่ 33 : การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้ [10/03/2561 13:54:26]
ตอนที่ 34 : ภาพรูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ [10/03/2561 13:55:27]
 
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7]

Copyrights (c) 2011 ระบบสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ . All rights reserved.